O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, finansowaną za pośrednictwem Powiatu Ostródzkiego ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi  oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w lokalnej społeczności ról społecznych oraz zapewnienie poczucia godności i akceptacji. Formą pomocy służącą utrzymaniu osób niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji


Do głównych celów działania Domu ukierunkowanych na osoby ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi należy:

 • zapewnienie pomocy i opieki w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji bez konieczności zrywania więzi z rodziną,
 • rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikacji, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się  w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
 • Utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej, ruchowej i funkcjonalnej na terenie Domu i poza nim (środowisko lokalne, mieszkanie).
 • Opieka oraz wsparcie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Ochrona praw i interesów podopiecznych oraz poradnictwo prawne osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 • Możliwość aktywnego i dającego zadowolenie życia, poczucia więzi z ludźmi, rozwoju umiejętności nawiązywania kontaktu, porozumiewania się w formach werbalnych i alternatywnych.
 • Dostęp do różnych form życia społecznego i integracja ze środowiskiem rodzinnym i  lokalnym.


Współpracujemy z:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
 • Starostwem Powiatowym w Ostródzie,
 • Placówkami opieki zdrowotnej,
 • Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Warsztatem Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Morągu
 • Rodzinami i opiekunami osób przybywających w ŚDS,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z gmin, z terenu których pochodzą uczestnicy,
 • Firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój ŚDS,
 • Szkołami i uczelniami z terenu gmin, których obejmuje działalność ŚDS.
 • Związkami wyznaniowymi i kościołami.
 • Ośrodkami kultury.
386